حدیث سحرگاهان

lid: 

«حدیث سحرگاهان» دومین جلد از مجموعه گفتارهای تفسیری امام موسی صدر است. این کتاب ترجمه کتاب «احادیث السحر» است که در سال 1999 در بیروت منتشر شده است و افزون بر مطالب آن کتاب، حدود بیست بخش از متون نویافته نیز در آن گنجانده شده است. این کتاب گفتارهای تفسیری است که امام موسی صدر در سحرگاهان ماه مبارک رمضان در رادیو لبنان بیان کرده است. با توجه به اینکه این سخنرانی‌ها در آخرین سال‌های حضور امام موسی صدر در لبنان ایراد شده است، به نوعی عصاره اندیشه و فکر امام موسی صدر در زمینه‌های مختلف و انعکاس و خلاصه معرفت وجودی امام صدر است

image: 

Audio archive